1. Kademe Yardımcı Antrenör Kursu Ankara'da Açılacak!

img 6583TSF 1. Kademe Yardımcı Antrenör Kursu 01-10 Haziran 2018 tarihleri arasında Ankara’da açılacak ve TSF Merkez Bina IM Nevzat Süer Salonu’nda gerçekleşecektir. Aşağıdaki katılımcı listesinde ismi yazılı adayların, aşağıda belirtilen evrakları 30 Mayıs 2018 mesai bitimine kadar Türkiye Satranç Federasyonu Eğitim Koordinatörlüğü birimine teslim etmeleri gerekmektedir. Evrakları eksik olan adaylar kursa kabul edilmeyecek, kesin katılımcı listesi açıklandıktan sonra mücbir sebepler dışında katılmayan kursiyerlere geri ödeme yapılmayacaktır.

Katılımcı listesinde ismi bulunmayanlar kursa katılamazlar.

KATILIMCI LİSTESİ & KURS PROGRAMI

 

Not: Genel eğitim programında yer alan derslerden muaf olan adayların evraklarını eksiksiz olarak 30 Mayıs 2018 mesai bitimine kadar Türkiye Satranç Federasyonu’na teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde muaf olduğunu belgelemeyen kursiyerler bu derslerden sorumlu olacaklardır.

1. Kademe Yardımcı Antrenör Kursuna Katılacaklarda Aranacak Şartlar

a)  En az lise veya dengi okul mezunu olmak, (Bütün kademeler için geçerli olup, milli sporcularda öğrenim koşulu aranmaz)

b)  Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı ile malul olmamak,

c)  Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, altı aydan  fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile, devletin güvenliğine karşı işlenen suçlarla, Anayasal düzene ve bu düzene karşı işlenen suçlar, devlet sırlarına karşı işlenen suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, gibi yüz kızartıcı veya cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etmek veya bulundurmak, şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak;

d)  18 yaşını doldurmuş olmak,

e)  7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği ve Spor Federasyonları Disiplin Talimatına göre son üç yıl içinde bir defada altı aydan fazla ve/veya toplam bir yıldan fazla ceza almamış olmak.

1. Kademe Yardımcı Antrenör Kursuna Katılacaklardan İstenen Belgeler

1. Dilekçe (açık adresli)

2. Diploma sureti (noter tasdikli, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli olanlar için kurum onaylı)

3. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden cezaları olmadığına dair yazı (aslı)

4. Yönetim Kurulunun belirlediği katkı bedelinin ödendiğini gösteren belge (dekont 365 TL ödeme yapılacaktır.) 

5. 2 adet vesikalık fotoğraf (erkek kursiyerler için sakalsız ve kravatlı)

6. Sağlık raporu (Hükümet tabipliğinden veya sağlık ocaklarından, aslı)

7. Savcılık iyi hal kağıdı (aslı)

8. Nüfus cüzdanı sureti (T.C. No ve Resimli)

9. Milli sporcu olanlar milli sporcu belgesi getireceklerdir (varsa)

10. Satranç sporu yaptığını belgelemek (varsa sporcu lisansı)