Mobile menu

KVKK

Türkiye Satranç Federasyonu olarak kişisel verileriniz konusunda büyük bir hassasiyet göstermekteyiz. Bu nedenle, temel hak ve özgürlüklerinizi korumak amacıyla yürürlükte olan 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu (“KVKK”) kapsamındaki kişiselverilerinizin kullanımı ve korunması ile ilgili haklarınız hakkında sizi bilgilendirmek istiyoruz. 

1. Kişisel Veri Nedir? Kişisel veri, KVKK ’da kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi olarak tanımlanmıştır. Buna göre bizimle paylaştığınız T.C Kimlik numaranız adınız, soyadınız, fotoğrafınız, elektronik posta adresiniz, telefon numaranız ve IBAN numaranız kişisel veri olarak adlandırılmaktadır. 


2. Kişisel verilerinizin tarafımızca toplanmasının amacı nedir? Türkiye Satranç Federasyonu ile olan ürün ve hizmet ilişkiniz dolayısıyla yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve sizi Federasyonumuz bünyesindeki gelişmelerden haberdar edebilmek için kişisel bilgilerinizi toplamakta ve bu kapsamda işlemekteyiz.


3. Kişisel verilerinizi hangi amaçla, kimlere aktarıyoruz? Kişisel verileriniz Türkiye Satranç Federasyonu ile doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimizle, iş ilişkisinin devamı esnasında birlikte bizi temsil eden ve/veya faaliyetlerimizi yürütebilmek için işbirliği yaptığımız iş ortağımız olan kurum, kuruluşlarla, verilerin bulut ortamında saklanması hizmeti aldığımız yurtiçi/yurtdışı kişi ve kurumlarla paylaşılabilmektedir. Ayrıca, yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle ve bunlarla sınırlı olmak üzere mahkemeler ve diğer kamu kurumları ile kişisel veriler paylaşılmaktadır.


4. Kişisel verilerinizi nasıl saklıyoruz? Türkiye Satranç Federasyonu ile paylaşılan kişisel verileriniz ilgili yasal düzenlemelere, KVKK hükümlerine ve Türkiye Satranç Federasyonu standartlarına uygun olarak saklanmaktadır.


5. Kişisel verilerinizi ne kadar süre ile tutuyoruz? Türkiye Satranç Federasyonu olarak kişisel verilerinizi KVKK’ ya uygun olarak saklamaktayız. KVKK md. 7/f.1.’e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zamanaşımı süreleri dolduğunda, kişisel verileriniz tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonimleştirerek kullanılmaya devam edilecektir.


6. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndan doğan haklarınız nelerdir? İşlenen kişiselverilerinizle ilgili mevzuat uyarınca; kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz. Web sitemizde yer alan Başvuru Formu üzerinden yapılacak başvurularınıza yasal süresi içerisinde geri dönüş sağlamaktayız.